Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Oświęcimiu
na rok szkolny
2019/2020

Zakończyło się składanie wniosków w pierwszym etapie rekrutacji do przedszkoli miejskich w Oświęcimiu na rok szkolny 2019/2020.

 

Kryteria przyjęć do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2019/2020

Kryteria wynikające z ustawy:

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Oświęcim niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata – 100 pkt;
2) niepełnosprawność kandydata – 100 pkt;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 100 pkt;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt.

Kryteria określone przez organ prowadzący:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w Uchwale Nr XXXI/608/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Oświęcim wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów:

 

L. p.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium

1.

Kandydat podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego

40 pkt

Oświadczenie rodziców lub opiekunów

2.

Dziecko dwóch pracujących rodziców

25 pkt

Potwierdzenie zatrudnienia przez pracodawcę lub odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

3.

Wskazania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji wspomagających rodzinę

20 pkt

Wniosek MOPS lub innych instytucji wspomagających rodzinę

4.

Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata

15 pkt

Oświadczenie rodziców lub opiekunów

5.

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi co najmniej 8 godzin

5 pkt

Oświadczenie rodziców lub opiekunów

TERMINARZ REKRUTACJI

L. p.

Czynności rekrutacyjne

Termin

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLI

1.

Uruchomienie systemu rekrutacyjnego.
Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli

11.03.2019 r. godzina 8:00

2.

Wypełnianie elektronicznego wniosków przez rodziców

Od 11.03.2019 r. od godziny 8:00
do 29.03.2019 r. do godziny 15:00

3.

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

Od 11.03.2019 r. od godziny 8:00
do 29.03.2019 r. do godziny 15:00

4.

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

23.04.2019 r. godz. 12:00

5.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Od 23.04.2019 r. od godz.12:00
do 25.04.2019 r. do godz. 15:00

6.

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

26.04.2019 r. godz. 14:00

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Od 06.05.2019 r.

 Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

- Uchwała Nr XXXI/608/2017 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Oświęcim.

 
Rekrutacja ID: 124; Wersja: 9.146.304.1692 Harmonogram ID: 509;